Tietopääoman strateginen johtaminen


Opintojaksolla käsitellään strategista johtamista ja tietoa yrityksen strategisena pääomana sekä perehdytään siihen, mistä tietopääoma koostuu, kuinka sitä voidaan tunnistaa ja mitata, raportoida sekä johtaa. Keskeisiä teemoja ovat tietopääoman dynaaminen ulottuvuus, tietopääoma ja strateginen johtaminen tieteellisenä tutkimusalueena.

Opintojakson suoritettuaan osallistuja  
- ymmärtää toiminnan tarkoituksen keskeisen roolin yritysten strategisessa johtamisessa
- tunnistaa tärkeimmät strategisen johtamisen koulukunnat ja keskeiset erot niiden välillä
- kykenee tunnistamaan ja määrittelemään organisaatiossa olevan tietopääoman ja sen roolin strategisessa johtamisessa
- ymmärtää organisaation tietopääoman arvioinnin ja johtamisen tärkeimmät piirteet ja kysymyksenasettelut
- osaa kerätä ja tulkita organisaation tietopääomaan liittyvää aineistoa  
- osaa luoda organisaatiokohtaisen tietopääomaraportin.

Lähiopiskelupäivät:
Lauantai 24.3.2018 klo 9 - 17, Lahti
Perjantai 27.4.2018 klo 9 - 17, Lahti
Kohderyhmä:Yrityksen johto, esimiehet, päälliköt, asiantuntijat, toimihenkilöt
Ajankohta:Ilmoitetaan myöhemmin.
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1925 € + alv 24 %
Haku:Haku on päättynyt.
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoitustyö ja tentti
Muuta:Moduuli on osa KATI 14 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa.  
Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559