Tietopääoman strateginen johtaminen


Opintojaksolla käsitellään strategista johtamista ja tietoa yrityksen strategisena pääomana sekä perehdytään siihen, mistä tietopääoma koostuu, kuinka sitä voidaan tunnistaa ja mitata, raportoida sekä johtaa. Keskeisiä teemoja ovat tietopääoman dynaaminen ulottuvuus, tietopääoma ja strateginen johtaminen tieteellisenä tutkimusalueena.

Opintojakson suoritettuaan osallistuja  
- ymmärtää toiminnan tarkoituksen keskeisen roolin yritysten strategisessa johtamisessa
- tunnistaa tärkeimmät strategisen johtamisen koulukunnat ja keskeiset erot niiden välillä
- kykenee tunnistamaan ja määrittelemään organisaatiossa olevan tietopääoman ja sen roolin strategisessa johtamisessa
- ymmärtää organisaation tietopääoman arvioinnin ja johtamisen tärkeimmät piirteet ja kysymyksenasettelut
- osaa kerätä ja tulkita organisaation tietopääomaan liittyvää aineistoa  
- osaa luoda organisaatiokohtaisen tietopääomaraportin.

Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 28.8.2020 klo 9 - 17, Helsinki
Perjantai 18.9.2020 klo 9 - 17, Helsinki
Kohderyhmä:Yrityksen johto, esimiehet, päälliköt, asiantuntijat, toimihenkilöt
Ajankohta:28.8. ja 18.9.2020
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Helsinki
Hinta:1925 € + alv 24 %
Haku:17.8.2020 mennessä
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoitustyö ja tentti
Muuta:Moduuli on osa KATI 15 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa.
Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Ahonen PiaKoulutussihteeri040 576 2645 
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987