Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma

Ohjelma käynnistynyt.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on alueellisten toimijoiden, yritysten ja muiden sidosryhmien, sekä ELY-keskuksen kanssa suunnitellut pitkän energia- ja ympäristötekniikan täydennyskoulutusohjelman toteuttamisen Savon alueella. Täydennyskoulutusohjelma on suunnattu teollisuudessa työskenteleville insinööreille ja AMK-insinööreille, joilla on jo muutaman vuoden työkokemus. Toteutuspaikkakuntina ovat Savonlinna, Varkaus ja Mikkeli.

Suoritettuaan hyväksytysti koulutusohjelman opiskelija voi hakeutua LUT:n perusopiskelijaksi ja tehdä diplomityön sekä valmistua energia- tai ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi.

Hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitus ja kaupungit osallistuvat hankkeeseen vaadittavalla kuntarahoitusosuudella.


Aikataulu ja toteutustapa
Koulutus on alkanut joulukuussa 2015 ja päättyy keväällä 2018. Toteutuspaikkakuntina vuorottelevat Savonlinna, Varkaus ja Mikkeli. Lähiopetus toteutetaan perjantaisin klo 14.00 - 19.00 ja lauantaisin klo 09.00 - 16.00, joten ohjelma soveltuu erinomaisesti työn ohessa suoritettavaksi. Opetusta on 3-5 viikonloppua peräkkäin, jonka jälkeen on vapaa viikonloppu. Opetusaikataulut julkaistaan aina puoleksi vuodeksi kerrallaan, jotta opiskelun, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sujuisi mahdollisimman hyvin. Luento-opetuksessa huomioidaan työelämässä pidettävät lomat pitämällä kesällä noin puolentoista kuukauden ja joulun/uuden vuoden aikaan vajaan kuukauden mittainen tauko.  

Täydennyskoulutusohjelman opiskelijalla on mahdollisuus valita suuntautumisvaihtoehdoksi joko energia- tai ympäristötekniikka.

Projektihenkilöstö tukee opiskelijoita koko ohjelman ajan. Projektipäällikkö ja –assistentti tukevat ja ohjaavat opiskelijoita opiskeluun liittyvissä haasteissa. Lisäksi opiskelijoiden käytössä on muitakin yliopiston opiskeluihin liittyviä tukipalveluita.  


Opetus ja kurssien suoritustavat
Ohjelman laajuus on noin 100 opintopistettä ja se koostuu noin 25 eri kurssista. Koulutusohjelman rakenne sisältää pääaineen ja kahden sivuaineen opinnot sekä yleis- ja täydentäviä opintoja. Luento-opetus on lähiopetusta, mutta toteutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia etäopetusjärjestelmiä. Kaikilla luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta kokemustemme mukaan parhaan hyödyn opinnoista saa osallistumalla aktiivisesti luennoille.  

Kaikilla kursseilla mitataan oppimista ja kurssien suoritusvaatimukset ovat yhtenevät yliopiston perusopetuksen vaatimusten kanssa. Kurssien suoritustavat vaihtelevat. Suoritustapoina ovat joko tentit, harjoitustyöt tai ryhmätyöt. Tenttitilaisuudet järjestetään luentopäivien yhteyteen.  

Opiskeluihin liittyvät harjoitustyöt pyritään yhdistämään opiskelijan normaaleihin työtehtäviin aina kun se on mahdollista. Tällä varmistetaan harjoitustöiden mielekkyys ja saatujen tulosten välitön hyödynnettävyys omassa työssä.  


Opintojen hyödyntäminen
Ohjelma pitää sisällään opinnot, jotka insinöörin/AMK-insinöörin tutkinnon suorittaneelta vaaditaan ylempään yliopistotutkintoon. Ohjelmassa suoritetut opinnot on hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suoritettavassa ylemmässä yliopistotutkinnossa. Suoritettuaan hyväksytysti kaikki ohjelmaan sisältyvät opinnot, opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua LUT:n perusopiskelijaksi. Perusopiskelijalla on oikeus tehdä diplomityö ja valmistua joko energia- tai ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi.  


Hakeminen ja opiskelijavalinta
Hakuaika ohjelmaan on käynnissä. Ohjelmaan haetaan erillisellä hakulomakkeella.  

Ohjelmaan otetaan yhteensä 40 opiskelijaa. Molempiin suuntautumisvaihtoehtoihin voidaan ottaa 15-25 opiskelijaa.

Opiskelijat valitaan hakupapereiden, työkokemuksen, opintotodistusten ja haastatteluiden perusteella. Ohjelmaan voidaan ottaa opiskelijaksi vain insinööri- tai AMK-insinööritutkinnon suorittaneita.  


Esite
Kohderyhmä:insinöörit ja AMK-insinöörit
Ajankohta:syksy 2015 - kevät 2018
Laajuus:n. 100 op
Paikkakunta:Savonlinna, Varkaus ja Mikkeli
Hinta:6000 €  
Oppimismenetelmät:lähiopetus, yksilö- ja ryhmätyöt
Kanssamme yhteistyössä

Yhteyshenkilöt:
Ahonen PiaKoulutussihteeri040 576 2645 
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317