HITSI-2017 - Mechanical Engineering in the Future


Hakuaika päättynyt. Ohjelma peruutettu vähäisen hakijamäärän vuoksi.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on alueellisten toimijoiden, Savonia ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien, sekä ELY-keskuksen kanssa suunnitellut pitkän konetekniikan täydennyskoulutusohjelman toteuttamista Pohjois-Savon alueella. Täydennyskoulutusohjelma on suunnattu teollisuudessa työskenteleville insinööreille ja AMK-insinööreille, joilla on jo muutaman vuoden työkokemus. Toteutuspaikkakuntina ovat Iisalmi ja Kuopio.

Suoritettuaan hyväksytysti koulutusohjelman opiskelija voi hakeutua LUT:n perusopiskelijaksi ja tehdä diplomityön sekä valmistua konetekniikan diplomi-insinööriksi. Hakuaika ohjelmaan alkoi jo maaliskuussa ja tavoitteena oli saada opiskelijat ohjelmaan jo toukokuun aikana. Huolimatta aktiivisista yhteydenotoista ja infotilaisuuksista alueella, emme ole saaneet riittävää hakijamäärää hankkeellemme. Kysyntä on ollut kohtuullista, mutta hakemuksien määrä ei ole riittävä.

Hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitus ja kaupungeilta on saatu sitoumukset vaadittavasta kuntarahoituksesta. Hankkeen toteutuminen on tällä hetkellä kiinni ainoastaan riittävästä opiskelijamäärästä. Jos tarvittavaa opiskelijamäärää ei saada, niin LUT ei voine useaan vuoteen toteuttaa Pohjois-Savossa vastaavaa koulutuskokonaisuutta.


Aikataulu ja toteutustapa

Koulutus alkaa syksyllä 2015 ja päättyy keväällä 2018. Toteutuspaikkakuntina vuorottelevat Iisalmi ja Kuopio. Opetus toteutetaan perjantaisin klo 15.00 - 19.00 ja lauantaisin klo 09.00 - 16.00, joten ohjelma soveltuu erinomaisesti työn ohessa suoritettavaksi. Luento-opetusta on 3-5 viikonloppua peräkkäin, jonka jälkeen on vapaa viikonloppu. Opetusaikataulut julkaistaan aina puoleksi vuodeksi kerrallaan, jotta opiskelujen, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen aikataulujen suhteen sujuisi mahdollisimman hyvin. Luento-opetuksessa huomioidaan työelämässä pidettävät lomat pitämällä kesällä noin puolentoista kuukauden ja joulun/uuden vuoden aikaan vajaan kuukauden mittainen tauko.

Hanke sisältää koulutuksen lisäksi yrityskehitysosion. Nämä molemmat osiot pyritään yhdistämään toisiaan tukeviksi. Opiskelussa hyödynnetään työnantajayrityksissä meneillään olevia tai alkavia kehityshankkeita, jolloin opiskelu ja kehityshankkeet tukevat toisiaan. Samalla yritysten kehityshankkeet saavat asiantuntijatukea toteutukseen. Yrityskehityshankkeita tukevat Savonia ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston asiantuntijat.

Projektihenkilöstö tukee opiskelijoita koko ohjelman ajan. Projektipäällikkö ja –assistentti tukevat ja ohjaavat opiskelijoita opiskeluun liittyvissä haasteissa. Lisäksi opiskelijoiden käytössä on muitakin yliopiston opiskeluihin liittyviä tukipalveluita.


Opetus ja kurssien suoritustavat

Ohjelman laajuus on noin 100 opintopistettä ja se koostuu noin 20 eri kurssista. Koulutusohjelman rakenne sisältää pää- ja sivuaineen opinnot sekä yleisopintoja. Luento-opetus on lähiopetusta, mutta toteutuksessa pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia etäopetus mahdollisuuksia. Kaikilla luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta kokemusten mukaan parhaan hyödyn opinnoista saa osallistumalla aktiivisesti luennoille.

Kaikilla kursseilla mitataan oppimista ja kurssien suoritusvaatimukset ovat yhtenevät yliopiston perusopiskelijoiden vaatimusten kanssa. Kurssien suoritustavat vaihtelevat. Suoritustapoina ovat kurssikohtaisesti, joko tentit, tai yksilö- tai ryhmäkohtaisesti tehtävät harjoitustyöt. Tenttitilaisuudet järjestetään luentopäivien yhteyteen.

Opiskeluihin liittyvät eri kurssien harjoitustyöt pyritään aina kun on mahdollista yhdistämään opiskelijan normaaleihin työtehtäviin. Tällä varmistetaan harjoitustöiden mielekkyys ja saatujen tulosten välitön hyödynnettävyys omassa työssä.


Opintojen hyödyntäminen

Ohjelma pitää sisällään opinnot, jotka insinöörin/AMK-insinöörin tutkinnon suorittaneelta vaaditaan ylempään yliopistotutkintoon. Ohjelmassa suoritetut opinnot on täysimääräisesti hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suoritettavassa ylemmässä yliopistotutkinnossa. Suoritettuaan hyväksytysti ohjelmaan sisältyvät kaikki opinnot, opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua LUT:n perusopiskelijaksi. Perusopiskelijalla on oikeus tehdä diplomityö ja valmistua konetekniikan diplomi-insinööriksi.


Kokemuksia aikuisopiskelusta

https://www.youtube.com/watch?v=bkKQGc-wMZI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=y3t4ftwp4jY&feature=youtu.be


Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika päättynyt. Ohjelmaan haetaan erillisellä hakulomakkeella.

Opiskelijat valitaan hakupapereiden, työkokemuksen, opintotodistusten ja haastatteluiden perusteella. Ohjelmaan voidaan ottaa opiskelijaksi vain insinööri- tai AMK-insinööritutkinnon suorittaneita.


Katso myös: Kuluvertailu

Pohjois-Savossa asuvan insinöörin suorittama vastaavanlainen koulutus Lappeenrannassa vs. HITSI-2017 kuluvertailu.

Infotilaisuudet

Keväällä hankkeesta pidettyjen infojen esitysmateriaali löytyy oheisesta linkistä.

Esite:Hitsi-2017 esite.pdf (131KB)
Kohderyhmä:insinöörit ja AMK-insinöörit
Ajankohta:2015-2018
Paikkakunta:Iisalmi ja Kuopio
Hinta:6000 €
Haku:Hakuaika päättynyt
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317