LUT ja yrittäjyyskasvatusin english

Näemme yrittäjyyskasvatuksen opettajan toimintoina ja valintoina, joiden tarkoitus on tukea oppilaiden oma-aloitteisuutta, aktiivisen elämänasenteen kehittymistä, yrittäjyyden mahdollisuuksien näkemistä sekä yrittäjien tarvitsemien taitojen ja ominaisuuksien kehittymistä.

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan oppilaitoksissa - perusasteen alaluokilta aina toiselle ja korkea-asteelle asti - monella eri tavalla. Yrittäjyyskasvatus näkyy esimerkiksi opettajan valitsemissa yritteliäisyyttä tukevissa työtavoissa sekä eri oppiaineiden sisällöissä, olipa kyseessä matematiikan laskuesimerkit, kuvaamataidon aihe, vieraan kielen sanasto tai vaikka uskonnon eettiset kysymykset. Joissakin oppilaitoksissa yrittäjyys on omana oppiaineenaan tai valinnaiskurssin sisältönä.

Yrittäjyyskasvatuksen itsearviointimittaristot

LUT on kehittänyt eri oppilaitostasoille omat yrittäjyyskasvatuksen mittaristonsa, jotka löydät tästä:

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™
- perus- ja toisen asteen opettajille, rehtoreille ja opettajiksi opettaville

YVI-mittaristo
- opettajankouluttajille

Opettajan yrittäjyysmittaristo
- ammattikorkeakoulujen opettajille


Tällä hetkellä yrittäjyyskasvatuksessa menossa

The Entrepreneurial School (TES) on EU komission rahoittama hanke, jossa on toimijoita kahdeksasta Euroopan maasta ja Suomesta vastuullisena tahona on Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Hanke on kolmivuotinen ja kantavana ajatuksena on yrittäjyyskasvatuksen hyvien käytäntöjen vienti ja tuonti eli kansainvälisessä yhteistyössä erilaisten yrittäjyyskasvatussisältöjen /-menetelmien testaaminen ja edelleenkehittäminen.Euroopassa laajasti testatut yrittäjyyskasvatuksen menetelmät ja työkalut on koottu nettiportaaliin: www.tesguide.eu

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa – Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi -hanke (2015-2017) on jatkoa Väylä yrittäjyyteen – Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategia ja toimintaohjelma 2020 -hankkeelle. Väylä yrittäjyyteen -hankkeessa (2013-2014) toteutettiin yhteistyössä Kaakkois-Suomen kuntien, oppilaitosten, elinkeinoyhtiöiden sekä yrittäjien ja elinkeinoelämän edustajien kanssa yrittäjyyskasvatusta Kaakkois-Suomessa linjaava Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020.

Strategiassa on määritelty yrittäjyyskasvatuksen nykytila ja tulevaisuuden suuntaviivat. Strategia sisältää konkreettiset tavoitteet sekä alueelliset ja oppilaitoskohtaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat koulutusten järjestäjät, oppilaitosten johtohenkilöstö ja opettajat.  

Hanketta koordinoi Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy ja osatoteuttajina ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kouvolan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä ja Kouvolan seudun ammattiopisto. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa strategia Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kuntien ja koulutuksen järjestäjien toimintaan. Yrittäjyyskasvatuksen strategian jalkauttamisen tukemiseksi hankkeessa järjestetään jalkautustyöpajoja opetus- ja koulutustoiminnasta vastaaville, oppilaitosjohdolle, opetushenkilöstölle, yrittäjille sekä muille yhteistyötahoille.  

Olimme mukana myös valtakunnallisessa YES ry:n toteuttamassa YES goes to lukio -hankkeessa. Hankkeeseen ja sen tavoitteeisiin voit tutustua tarkemmin hankkeen nettivuilla.  

LUT Täydennyskoulutuksen keihäänkärki yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen tiimoilta oli maailmanlaajuisesti ensimmäisen Yrittäjyyskasvatuksen mittariston kehittäminen. Perus- ja toisen asteen opettajien käyttöön laadittu itsearvioinnin työkalu kehitettiin nelivuotisessa, valtakunnallisessa ESR-hankkeessa, josta löydät lisätietoja hankkeen omilta nettisivuilta.

LUT oli myös kumppanina valtakunnallisessa, Turun yliopiston koordinomassa YVI-hankkeessa, jonka aikana LUT kehitti itsearviointijärjestelmän suomalaisten opettajankouluttajien käyttöön.  

Tarjoamme myös laajasti perus- ja toisen asteen opettajille yrittäjyyskasvatuksen aihealueen täydennyskoulutusta. Tämän hetken tarjonnan sekä tietoja sisällöistä ja aikatauluista löydät täältä koulutussivulta.

Olemme myös mukana toteuttamassa valtakunnallista peruskoulun yläluokkien ja toisen asteen oppilaitosten oppilaille suunnattua Yritys hyvä! –kirjoituskilpailua. Kilpailulla on vankka jalansija Suomessa ja pitkät, yli neljännesvuosisadan perinteet. Olemme mukana järjestämässä kilpailua sekä arvioimassa kilpailutöitä yhteistyössä laajan verkoston kanssa. Kilpailun koordinoinnista vastaa Opinkirjo.

Haluamme osaltamme edistää yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta. Näin olemme perustajajäseniä vuonna 2009 perustetussa Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry:ssä. Toimimme yhdistyksen hallituksessa ja olemme sitoutuneita kehittämään yrittäjyyskasvatuksen monitieteellistä tutkimusta sekä sen käytäntöön soveltamista.

Toimintaamme ohjaa tutkimus ja monitieteellisen tutkimusryhmämme julkaisuihin pääset tutustumaan täältä. Katso myös LUT Opportunity -tutkimusryhmän nettisivut.

Historiaa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Innovaatiot ja yrittäjyys on vuodesta 2003 toiminut yrittäjyyskasvatuksen parissa. Aluksi toimintakenttänä oli Etelä-Karjala, mutta myöhemmin toiminta laajentui ensin valtakunnalliseksi ja sittemmin kansainväliseksi.

Vuosina 2003-2004 Yrittäjyys ja osallistuva kansalaisuus Etelä-Karjalassa -hanke loi pohjia yrittäjyyskasvatuksen juurtumiselle Etelä-Karjalaan. Vuosien 2004 - 2007 aikana kehitettiin koulujen toimintakulttuuria sekä täydennyskoulutettiin iso määrä opettajia Agendi Modus - Tuumasta toimeen -hankkeessa.

Keväällä 2008 käynnistyi nelivuotinen Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo ESR-kehittämishanke, jonka aikana luotiin työkalu sekä sitä tukeva opaskirja perusasteen ja toisen asteen opettajien, rehtoreiden sekä koulutuspäättäjien käyttöön. Hankkeen omat nettisivut löytyvät osoitteesta: www.lut.fi/koke/mittaristo

LUT on valtakunnallisesti varsin merkittävä yrittäjyyskasvatustoimija ja näin saimmekin järjestettäväksi  Yrittäjyyskasvatuspäivät 2011.

Listätietoja yrittäjyyskasvatustoiminnastamme antaa Elena Ruskovaara elena.ruskovaara(at)lut.fi.