Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmätTavoitteet:


1) Tunnistaa tarpeita karttasovellus- ja paikkatieto-osaamisen hyödyntämiseen ja siihen liittyvään osaamisen kehittämiseen ja vastaavan koulutuksen järjestämistarpeeseen.  

2) Saada ohjelmointiosaajat, ICT-yritykset, sosiaali- ja terveysalan sekä rakennetun ympäristön toimijat yhdessä ideoimaan tuote- ja palveluinnovaatioita jatkotyöstöön koulutuksen yhteydessä.

3) Saada aikaan karttasovellus- ja paikkatietoa hyödyntävä ja yrittäjyyttä & innovatiivisuutta tukeva täydennyskoulutuksen suunnitelma.  

4) Testata suunniteltuja täydennyskoulutuksia pilottikoulutuksina, jotka ovat sen jälkeen käyttöönotettavissa täydennyskoulutuksina.  

Tavoitteena on myös, että koulutuksen aikana törmäytys- ja verkostoitumistilaisuuksissa syntyneitä ideoita tuote- ja palveluinnovaatioiksi jalostetaan eteenpäin harjoitustöiden kautta.

5) Hankkeessa toteutettujen karttasovellus- ja paikkatieto-osaamisen tarpeiden tunnistamisen ja hankkeessa toteutettujen pilottikoulutusten (Innovatiivisuus ja yrittäjämäisyys sekä Karttasovellus- ja paikkatieto-ohjelmointi –koulutukset) kokemusten pohjalta laatia koulutusmalli.  

Koulutusmallilla vastataan nopeasti tulevaisuuden kasvualojen osaamistarpeeseen hyödyntäen korkeasti koulutettuja nuoria vastavalmistuneita, työttömiä, työttömyysuhan alaisia ja/tai yrittäjiksi aikovia tukien samalla yritysten rakennemuutosta tarjoamalla niille täsmäkoulutettuja osaajia ja edistämällä tuote- ja palveluinnovaatioita.  

6) Tiedottaa hankkeen etenemisestä ja tuloksista hankkeessa mukana oleville yrityksille ja muille tahoille.

7) Arvioida hankkeen etenemistä ja tuloksia hankkeen aikana.


Kohderyhmät:

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat korkeasti koulutetut työttömät, työttömyysuhan alaiset tai uusille aloille suuntautuvat, yrittäjiksi aikovat sekä alueen yritykset, pilottihankkeessa erityisesti ICT-yritykset.

Välillisinä kohderyhminä ovat kasvuyritysten yhteistyöverkostot eri toimialoilta, joiden tarpeet tunnistamalla ja toimimalla yhteistyössä voi löytyä uusia tuote- ja palveluinnovaatioita.