Toimenpiteet ja eteneminen1) Karttasovellus- ja paikkatieto-osaamisen tarpeiden tunnistaminen
Tavoitteena on tunnistaa tarpeita karttasovellus- ja paikkatieto-osaamisen hyödyntämiseen ja siihen liittyvään osaamisen kehittämiseen ja vastaavan koulutuksen järjestämistarpeeseen.  

Toimenpiteet:
- Haastatellaan sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita ja samalla kartoitetaan paikkatieto- ja karttasovellusosaamisen hyödyntämisen tarpeita ja niihin liittyvään osaamisen kehittämis- ja koulutustarpeita sekä hahmotetaan olennaiset verkostoyhteistyötahot.

Ajankohta: Syksy 2016 ja tammi-helmikuu 2017

2) Törmäytys- ja verkostoitumistilaisuudet tuote- ja palveluinnovaatioiden ideoimiseksi
Tavoitteena on saada ohjelmointiosaajat, ICT-yritykset, sosiaali- ja terveysalan sekä rakennetun ympäristön toimijat yhdessä ideoimaan tuote- ja palveluinnovaatioita jatkotyöstöön koulutuksen yhteydessä.

Toimenpiteet:

- Järjestetään törmäytys- ja verkostoitumistilaisuuksia 2-3 kappaletta tarpeen mukaan.

Ajankohta: Kevät 2017

Ks. Verkostoitumistilaisuus 14.2.20173) Karttasovellus- ja paikkatiedon hyödyntämiseen liittyvän täydennyskoulutuksen suunnittelu
Tavoitteena on saada aikaan karttasovellus- ja paikkatietoa hyödyntävä ja yrittäjyyttä & innovatiivisuutta tukeva täydennyskoulutuksen suunnitelma.  

Koulutuksen sisältö ja harjoitustyöt suunnitellaan niin, että törmäytys- ja verkostoitumistilaisuuksissa syntyneitä ideoita tuote- ja palveluinnovaatioiksi työstetään koulutuksen aikana.  

Toimenpiteet:
Suunniteltavat koulutukset ovat Innovatiivisuus ja yrittäjämäisyys -koulutus sekä Karttasovellus- ja paikkatieto-ohjelmointikoulutus

Ajankohta: Kevät 2017

4) Suunniteltujen koulutusten testaaminen pilottikoulutuksena


Tavoitteena on testata kohdassa 3 suunniteltuja täydennyskoulutuksia pilottikoulutuksina, jotka ovat sen jälkeen käyttöönotettavissa täydennyskoulutuksina.  
Tavoitteena on myös, että koulutuksen aikana törmäytys- ja verkostoitumistilaisuuksissa syntyneitä ideoita tuote- ja palveluinnovaatioiksi jalostetaan eteenpäin harjoitustöiden kautta.

Toimenpiteet:
Koska hankkeessa suunniteltavat koulutukset; Innovatiivisuus ja yrittäjämäisyys -koulutus sekä Karttasovellus- ja paikkatieto-ohjelmointikoulutus muodostavat kokonaisuuden, haetaan osallistujat yhdellä kerralla osallistumaan molempiin koulutuksiin ja he käyvät läpi peräkkäin molemmat koulutukset.

Ajankohta: Syksy 2017 - Kevät/Syksy 2018.

5) Koulutusmallin kehittäminen

Tavoitteena on hankkeessa toteutettujen karttasovellus- ja paikkatieto-osaamisen tarpeiden tunnistamisen ja hankkeessa toteutettujen pilottikoulutusten (Innovatiivisuus ja yrittäjämäisyys sekä Karttasovellus- ja paikkatieto-ohjelmointi –koulutukset) kokemusten pohjalta laatia koulutusmalli. Koulutusmallilla vastataan nopeasti tulevaisuuden kasvualojen osaamistarpeeseen hyödyntäen korkeasti koulutettuja nuoria vastavalmistuneita, työttömiä, työttömyysuhan alaisia ja/tai yrittäjiksi aikovia tukien samalla yritysten rakennemuutosta tarjoamalla niille täsmäkoulutettuja osaajia ja edistämällä tuote- ja palveluinnovaatioita.  

Toimenpiteet:

- Edellä mainitun tavoitteen mukaisesti laaditaan ja kuvataan koulutusmalli hankkeessa saatuja tuloksia hyödyntäen, jota voidaan soveltaa eri kasvualojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ajankohta: Vuosi 2018
  
6) Hankkeen viestintä ja tiedottaminen
Tavoitteena on tiedottaa hankkeen etenemisestä ja tuloksista hankkeessa mukana oleville yrityksille ja muille tahoille.

Toimenpiteet:
-Hankkeesta etenemisestä tiedotetaan hankkeessa mukana oleville yrityksille ja muille tahoille eri kanavien kautta: suorat kontaktit ja haastattelut yrityksissä, jäsenyys ohjausryhmässä, kutsut törmäytystilaisuuksiin ja informointi tilaisuuksissa

Ajankohta: Hankkeen tuloksista tiedotetaan hankkeen edetessä ja koulutusmalli julkaistaan mm. nettisivuilla ja tiedotteella/tiedotustilaisuudessa

7) Hankkeen arviointi

Tavoitteena on arvioida hankkeen etenemistä ja tuloksia säännöllisesti hankkeen aikana.

Toimenpiteet:
-Hankkeen etenemistä tavoitteiden mukaisesti ja tuloksia arvioidaan mm. 2 kertaa vuodessa kokoontuvassa ohjausryhmässä.