Hankintatoimen kestävä kehitys hallintaan


Hankinnat ovat aivan eri asia kuin ostaminen, johon ne valitettavan usein samaistetaan. Palvelujen ja tuotteiden hankkiminen on liiketoimintaa, ja hankintojen johtamisesta on tullut oleellinen osa organisaatioiden strategiaa. Entistä useammin hankinnoissa on kyse ulkoisten resurssien hallinnasta.

Koska jokainen organisaatio on yksilöllinen, yrityksen ei kannata kopioida toisen käyttämää hankintojen toimintatapaa sellaisenaan. Organisaatio voi esimerkiksi kilpailuttaa hankintansa joka ainoan kerran tai solmia toimittajan kanssa kumppanuussuhteen. Hankintatoimi voidaan organisaation sisällä joko hajauttaa tai hoitaa keskitetysti. Hankintoihin liittyviä päätöksiä tekevät organisaatioissa muutkin kuin varsinaisesti hankinnoista vastaavat henkilöt. Hankintatoimen johtaminen -ohjelmassa hankintatointa tarkastellaan nimenomaan osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Hankintojen johtamisella on keskeinen rooli organisaation kilpailuedun hankkimisessa ja sen ylläpidossa.

Koulutuksessa perehdytään muun muassa hankintojen ja kansainvälisten arvoketjujen johtamiseen, hankinnan työkaluihin, toimittajien hallinta- ja arviointimenetelmiin sekä hankintatoimen strategiseen painoarvoon ja hankintastrategian laatimiseen.

Opinnot on suunniteltu erityisesti suurten ja keskisuurten yritysten johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille organisaation toimialasta riippumatta. Monimuotoinen luento-opetus sisältää runsaasti vuorovaikutteisia case-harjoituksia, pari- ja ryhmätöitä, itseopiskelua ja omaan organisaatioon liittyviä harjoitustöitä.

Veli Matti Virolainen
Professori, TkT
Ohjelman akateeminen johtaja