Aidossa uudistumisessa lopputulos ei ole aina ennalta tiedossaInnovaatiotoiminnan ei tulisi olla yrityksille itsetarkoitus. Sen sijaan väitän, että se on kannattavan yrityksen olemassaolon edellytys. Innovaatiotoiminta voi olla organisaatiolle keino tehdä haluttavia muutoksia omien tavoitteidensa vetämänä, ei historian tai ulkopuolisen pakon työntämänä.

Toivoisin, että yhä useammin uskallettaisiin unohtaa valmiit selitysmallit. Pitkän tähtäimen uudistumiseen liittyy ennemminkin kysymyksiä siitä millä muilla kuin käytössä olevilla tavoilla asioita voitaisiin tehdä –ja mitä muutoksista voisi matkan varrella oppia.  

Todellinen dialogi erilaisten toimijoiden kesken on ainoa tapa synnyttää aidosti uutta tietoa ja yllätyksellisiä ratkaisuja. Innovaatioille otollisen avoimen rakenteen mahdollisuuksia ei aina kuitenkaan tunnisteta. Tarjoamamme koulutuskokonaisuus lisää osallistujilleen ymmärrystä innovaatiotoiminnan ulottuvuuksista ja antaa valmiuksia niiden hyödyntämisestä uudistumisen instrumentteina.  

Tuomo Uotila
Professori, TkT, ohjelman akateeminen johtaja


Harjoitustyöt olivat toimintamme kehittämistä – suoraan käytännössäInnovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelmasta halusin löytää uusia toimintamalleja ja tapoja kehittää yrityksemme toimintaa ja tuotteita. Toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti on entistä tärkeämpää kehittää ketterästi ja innovatiivisesti liiketoimintaa, jotta saavutetaan kilpailuetua.
  
Liiketoimintamallien rakentaminen, kestävän kehityksen huomioiminen ja erilaisten ennakointityökalujen hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa olivat ohjelman parasta antia. Lisäksi organisaatiokulttuurin ja strategian välinen moniulotteisuus oli äärimmäisen kiehtovaa.
  
Parasta oli se, että pystyin tuomaan aidosti parhaan hyödyn opinnoista suoraan yritykseeni. Harjoitustyöt eivät olleet vain harjoituksia vaan toimintamme kehittämistä suoraan käytännössä. Opiskelijakollegat olivat mitä mainioin peili liiketoiminnan eri haasteisiin. Keskustelut olivat hedelmällisiä ja opettavaisia. Verkostosta on jäänyt monta hyvää kontaktia, joiden puoleen olen vieläkin voinut kääntyä – sparrata omia ajatuksiani.  
  
Suosittelen ohjelmaa kaikille, jotka tarvitsevat jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä keinoja, rohkeutta ja varmuutta kehittää yritystä ja sen toimintoja. Koulutus sopii hyvin asiantuntijoille, esimiehille ja liiketoimintavetäjille

Piia Sydänmaa
Kehitysjohtaja
Nivos Oy  


Innovaatiotoiminta mahdollistaa laaja-alaisen, pitkäkestoisen mahdollisuuden lisäarvon parantamiseen


Yrityksemme innovaatiotoiminta on vuosien aikana kehittynyt pienemmistä ja isommista paloista. Tuntui tarpeelliselta toisaalta päivittää omia näkemyksiämme tiedeyhteisön asiantuntemuksen avulla ja toisaalta tarkistaa, kuinka hyvin tai huonosti toimintamme eri osa-alueet toimivat verrattaessa tieteelliseen näkemykseen ja muiden yritysten toimintamalleihin. Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelman kokonaisuus tuntui itselleni sopivimmalta.

Innovaatiotoiminta mahdollistaa laaja-alaisen ja pitkäkestoisen mahdollisuuden lisäarvon parantamiseen. Yritystoiminnan lähtökohtanahan on, että yritys tuottaa voittoa omistajilleen. Voittoa voidaan kasvattaa joko lisäämällä myyntiä tai pienentämällä kuluja. Asiakkaalle tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä on kuitenkin tuotteen antama lisäarvo: kaupan saa aina se, jolla on parhaat arvotekijät. Arvotekijä voi olla vaikkapa merkki, muoto tai yksilöllisyys. Tuotekehitys on ainoa keino parantaa tuotteen arvoa, joko pienentämällä omia kuluja tai kasvattamalla asiakkaalle tarjottavaa lisäarvoa. Tämä vaatii uusia innovaatioita.

Innovaatiojohtamisen ohjelmassa tutustuin syvällisemmin eri osa-alueisiin ja se vahvisti sen, että yrityksemme toimii oikeilla linjoilla. Tiedon jakaminen muiden osallistujien kanssa, erilaiset esitykset ja ryhmätyöt olivat parasta antia.  Suosittelen ohjelmaa kaikille innovaatioiden parissa työskenteleville ja sille uralle pyrkiville. Ohjelma sopii myös kokeneemmalle väelle.

Ari Hänninen
Innovation Manager
KONE CORPORATION


Erottuvan asiakashyödyn ja kuluttajaedun luominen edellyttää innovointiaKuinka systematisoida innovaatiotoiminta kustannustehokkaaksi ja sen kautta synnyttää tuotteita, palveluja ja toimintamalleja, jotka tuottavat erottuvaa asiakashyötyä ja kuluttajaetua sekä yritykselle kilpailuetua – tästä innovaatiojohtamisessa on mielestäni kyse.  
Innovaatioiden perusajatus lisäarvon tuottamisesta ja yhteys liiketoimintastrategiaan on useimmiten yrityksissä laajalti omaksuttu. Toiminnan järjestelmällisyydessä ja mitattaviksi tavoitteiksi valjastamisessa on kuitenkin vielä paljon tehtävää. Uskon että LUT:n tutkimusosaamisen pohjalta kootusta asiantuntijaohjelmasta saa merkittävää tukea yhteiseen viitekehykseen istuttamisessa.  
  
Oma kiinnostukseni aiheeseen kumpuaa paitsi nykyisestä työstäni, myös LUT:n eMBA-opinnoissa kohtaamistani tietojohtamisen ja aineettoman pääoman hyödyntämisen sisällöistä. Edustamassani yrityksessä on tuoteinnovaation lisäksi ”innovaatio” teemana liittynyt viime aikoina entistä voimakkaammin myös palveluihin, prosesseihin ja toimintamalleihin. Muutos verkostomaisempaan ajatteluun, asiakkaiden ja kuluttajien osallistaminen, uudet menetelmät ja työkalut –näistä ainakin janoan lisää tietoa.

Taneli Mero
Logistiikkajohtaja
Valio Oy