Tuoreinta tietoa ja käytännön työkaluja
Elämme keskellä muutosta. Työyhteisöön liittyviä muutoksia tapahtuu monella saralla, työmarkkinat ja organisaatioiden toimintakentät kansainvälistyvät ja ulkomainen omistajuus ohjaa yhä enenevässä määrin organisaatioiden toimintoja.

Kilpailu markkinoilla on kovaa ja tuloksia tarkastellaan jopa kvartaalien tarkkuudella. Samanaikaisesti yhteiskuntamme tietointensiivisyys tarjoaa työmme sisältöön jatkuvasti uusia haasteita. Suhdanteet heittelevät organisaatioita ja yhtä aikaa on nähtävillä sekä työttömyyttä että työvoimapulaa.  

Väki vanhenee ja suuret ikäluokat poistuvat parhaillaan eläkkeelle. Heidän poistumisellaan on vaikutuksena organisaatioiden osaamistasoon: haasteet kohdistuvat henkilöstön kehittämiseen ja osaavien ja sitoutuneiden uusien työntekijöiden rekrytointiin. Nuoret ikäluokat haluavat ehkä työelämältään jotain muuta, mihin olemme aiemmin tottuneet.

Näiden ulkoisten muutospaineiden lisäksi yksilö kohtaa häneen itseensä liittyviä muutospaineita. Kaikenlainen dynamiikka on läsnä nykyajan työmarkkinoilla ja yksilön osaaminen on ratkaisevassa osassa muutoksista selviytymisessä. Yksilön osaamisen tulee olla joustavaa, uusia asioita on pystyttävä oppimaan nopeasti ja ennakoiden. Työaika, työpaikan sijainti, työn määrä, työtavat, teknologiat ja palkitsemisjärjestelmät voivat vaihdella, työn järjestelyissä haetaan joustavuutta.  

Johtaja kohtaa em. muutosten aiheuttamia haasteita päivittäisessä johtamistyössään. Leader-ohjelma tarjoaa tuoreinta tietoa ja käytännön työkaluja henkilöstön johtamiseen ja esimiestyöhön. Ohjelmassa perehdytään ihmisen johtamiseen organisaatiossa. Ajankohtainen tieto avartaa ymmärrystämme mm. siitä mitkä lainalaisuudet vaikuttavat yrityselämän henkilöstötoimintojen taustalla, mitä on johtajuus, miten kehitytään johtajana ja esimiehenä, edistetään työyhteisön hyvinvointia ja miten esimiestyötä tehdään jatkuvassa muutostilanteessa.  

Yhä tärkeämmäksi asiaksi työelämässä tulee nousemaan henkilöstön motivointi ja sitouttaminen. Mm. näitä henkilöstö-johtamiseen liittyviä aihepiirejä käsitellään seuraavassa Leader-asiantuntijaohjelmassa.


Professori, KTT Pia Heilmann
Ohjelman akateeminen johtaja