Kokemuksia aiemmista Tietojohtamisen asiantuntijaohjelmistaPääsin ravistelemaan pölyä hartioiltani

Työskentelen asiantuntijatehtävissä isossa julkishallinnon organisaatiossa. Työhöni kuuluu paljon erilaista tiedon hakua, jalostamista ja analysointia ylimmän johtomme hyödynnettäväksi. Kun organisaatiomme kasvoi useiden toimijoiden yhdistyessä, koin tarvetta vahvistaa osaamistani tietojohtamisen alueella. Tutustuttuani LUT:n tietojohtamisen asiantuntijaohjelman sisältöön koulutus tuntui heti omalta.  

Parhaimpia puolia opiskelussa oli tutustuminen uusiin, hyvin erilaisista ammatillisista taustoista tuleviin ihmisiin. Itseni haastaminen ja epämukavuusalueelle pakottautuminen oli myös palkitsevaa. Ohjelma on laadittu yrityskontekstiin, joten pääsin ravistelemaan pitkän uran aikana kertynyttä julkishallinnon pölyä hartioiltani.  

Monipuolisen ohjelman ja harjoitustöiden kautta olen oppinut tarkastelemaan työtäni ja organisaatiotamme erilaisista näkökulmista. Kehitysprojektin projektityö nosti tärkeitä tietojohtamisen teemoja myös johtoryhmämme keskusteluun. Tietojohtaminen tulisi ottaa keskeiseksi osaksi kaikkien organisaatioiden, niin yritysten kuin julkishallinnon, johtamisjärjestelmää.  

Anu Lindfors, Sote-koordinaattori, Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistus
Päijät-Hämeen liitto


Asiantuntijat olivat aidosti läsnä

Työssäni tietohallinnon johdossa teen paljon yhteistyötä eri liiketoimintojen vastuuhenkilöiden kanssa. Vuosien varrella olen ymmärtänyt kuinka merkittävää oleellisen tiedon suodattaminen ja oikeiden asioiden mittaaminen on organisaation menestymiselle.  

Alati kasvava datan määrä, tiedon pirstaloituminen sekä monenlainen taustakohina asettavat tietoon perustuvalle päätöksenteolle jatkuvasti uudenlaisia haasteita. LUT on onnistunut kokoamaan asiantuntijaohjelmaansa näitä ratkovia, käytäntöön sovellettavia työkaluja, vaikka sisällöt pohjautuvat tietenkin akateemiseen tietoon. Sen lisäksi että opiskelu on syventänyt omaa osaamistani, koen että yrityksessämme on noussut tärkeitä teemoja keskusteluun.

Pidin erityisesti siitä, että opiskeltavia aiheita oli mahdollisuus lähestyä hyvin yrityslähtöisesti, ja opetuksen monimuotoinen toteutus jousti työarjessa. Ohjelman kehitysprojektin projektityönä lähestyin aitoa, omaan työhöni liittyvää haastetta, johon sain pureskeltua kurssisisältöjen avulla konkreettisen ratkaisun. Koulutuksen toteuttaneet asiantuntijat olivat ihailtavasti läsnä ohjaustyössä.

Antti Lavi, Head of Global ICT Services
Outotec Oyj

Pienimuotoinen lottovoitto

Tänä päivänä liiketoimintaympäristön muutokset ovat nopeita ja hyvin vaikeita ennustaa. Jotta yritys voi selvitä jatkuvasti muuttuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa, sen pitää pystyä hyödyntämään tärkeintä kilpailuetuaan – ihmistä.

LUT on selvästikin ymmärtänyt yritysten haasteet ja rakentanut juuri sellaisen asiantuntijaohjelman, jonka avulla kilpailuedun jäljille päästään. Opinnot olivat riittävän syvällisiä ja käytännönläheisiä yritysmaailman tarpeisiin, ja luennoitsijoiksi oli kerätty monipuolinen ja ansioitunut asiantuntijajoukko.

Opiskelu työn ohessa oli erittäin vaativaa, mutta ehdottomasti kaiken vaivan arvoista. Olemme hyödyntäneet opintojen tuloksia toimintamme kehittämisessä, organisaatiomme kouluttamisessa ja asiakashyödyn parantamisessa. Lisäksi saimme solmittua hyödyllisiä kontakteja sekä muihin yrityksiin että tiedemaailman asiantuntijoihin.

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma oli meille pienimuotoinen lottovoitto: se nosti toimintamme uudelle tasolle. Ohjelman tuoma osaaminen avaa silmät uusille asioille, joten suosittelen koulutusta sekä tietojohtajille että yritysten ylimmälle johdolle.

Pasi Tervonen, Manager of Knowledge Management
Tietokarhu Oy

Koulutus antaa eväät uudistumiseen

Olin tunnistanut tietojohtamisen juuri siksi työni osa-alueeksi, jota halusin vahvistaa. Erityisesti hiljaiseen tietoon ja aineettoman pääoman mittaamiseen/johtamiseen liittyvät asiat kiinnostivat.
  
Asiantuntijakoulutus vastasi erittäin hyvin odotuksiani. Siinä yhdistyivät sopivassa määrin akateeminen teoria sekä käytännön esimerkit, ja harjoitustöiden kautta pystyin peilaamaan opetettavia asioita oman organisaatiomme nykytilanteeseen. Osa opeista onkin jo jalkautunut organisaatiomme käytännöiksi.  

Suosittelen koulutusta johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka ovat tunnistaneet työssään informaation merkityksen yrityksen kilpailukyvyn vahvistamiselle ja organisaation uudistumiselle. Koulutus antaa myös hyvät eväät valmistautua suurten ikäluokkien eläköitymiseen ja hiljaisen tiedon siirtämiseen uusille työntekijöille.

Yllätyin siitä, miten vähän opiskelu häiritsi työ- ja perhe-elämääni. Joistakin vapaa-ajan aktiviteeteistani jouduin toki joustamaan, mutta se kyllä kannatti.

Pia Koliseva,Market tuki- ja ohjaustoiminnot/ PT-tilausjärjestelmävastaava
Osuuskauppa Hämeenmaa

Tieto lisää tuloksia

Ennen kuvittelin tietojohtamisen tarkoittavan vain informaatiotulvan hallintaa, mutta koulutus laajensi ja muutti käsityksiäni. Pelkästään tiedon olemuksen parempi ymmärtäminen on avannut silmäni aivan uudenlaisille asioille: aloin ymmärtää selvemmin, millainen voimavara jokaisessa
ihmisessä piilee.

Jokaisella työntekijällä on omaa erityisosaamista, hiljaista tietoa, joka pitäisi saada esille ja hyödyksi. Tämän oivalluksen lisäksi ohjelma päivitti tietoni virtuaalisista työskentelymuodoista ja sosiaalisen median mahdollisuuksista yrityksen toiminnassa sekä hälvensi niitä kohtaan tuntemiani epäluuloja.

Tietojohtaminen on mitä suurimmassa määrin strateginen kysymys, jolla on suora vaikutus yrityksen kilpailukykyyn. Alan koulutusta tulisi tarjota varsinkin keskijohdolle, joka on tiedon hyödyntämisessä portinvartijan asemassa. Tulokset jäävät toteutumatta, mikäli keskijohto ei näe järkevää syytä panostaa tietojohtamiseen.

Olen erittäin motivoitunut jakamaan osaamistani ja käyttämään saamaani koulutusta yritykseemme hyväksi. Uusimman tiedon, uusien ajattelumallien ja pitkän työkokemuksen yhdistämisellä on jo nyt saatu aikaan hyviä tuloksia ja valtava luovan tietopääoman kasvu.

Anja Rautsia, Asiantuntijajohtaja
Nordea Rahoitus Suomi Oy

Asiat on ajateltava uusiksi

Yhteiskunta ja koko yritysmaailma ovat tilanteessa, joka edellyttää tiedon tehokasta, reaaliaikaista käsittelyä ja jakamista. Tietojohtamisesta puhutaan paljon, mutta alan osaamista ei vielä löydy riittävästi.

Atrian visiona on olla kuluttajan ykkösvalinta ruoka-alalla. Vision toteuttaminen edellyttää tehokasta päätöksentekoa ja ketteryyttä sopeutua muutoksiin – muun muassa näihin asioihin tietojohtamisen ohjelmassa perehdyttiin.

Koulutus auttoi näkemään ja ymmärtämään yrityksen tietopääomaa entistä laajemmin, ja tavoitteenamme on nyt koota organisaation hiljainen tieto kaikkien kuuluville. Näin toimimalla vahvistamme yrityksen rakenteita ja turvaamme tietopääoman säilymisen talossa myös tulevaisuudessa.
Tietojohtamisen ohjelma sisälsi runsaasti informaatiota, mutta ennen kaikkea se haastoi minut ajattelemaan uudella tavalla. Uskon, että saamani opit ovat jatkossa hyödyksi sekä itselleni että työnantajalleni.

Teemu Pitkänen, Asiakkuusjohtaja
Atria Suomi Oy

Asiantuntijaohjelma pöllytti luutuneita käsityksiä

Osallistumalla Tietojohtamisen asiantuntijaohjelmaan sain paljon aivan uutta tietoa, jonka koen kriittiseksi työssäni. Hyötyä koulutuksesta on ollut erityisesti tiedon jakamiseen liittyvissä asioissa, esimerkiksi hiljaisen tiedon siirtämisessä työntekijän lähtiessä eläkkeelle. Myös mittaamiseen liittyvissä projekteissa ja asiantuntijoiden motivaatioon liittyvissä asioissa tietojohtamisen opeista on ollut hyötyä.  

Eniten arvostan sitä, että tietojohtamisen koulutus muutti ja laajensi omaa tapaani ajatella. Asiantuntijaohjelmaan osallistuminen pöllyttää luutuneita käsityksiä aika radikaalistikin. Mielestäni tämä koulutus ei voi mennä kenelläkään nykypäivän työelämässä toimivalla hukkaan. On kriittisen tärkeää, että asioita ajatellaan uudella tavalla.  

Olen osallistunut paljon erilaisiin koulutuksiin. LUT:n koulutuksessa vaikutuksen teki ehdottoman ammattimainen ote. Se oli  äärimmäisen hyvin suunniteltu ja koulutuksen rakenteet olivat selkeitä. Luennoilla oli aidon vuorovaikutuksen meininki ja asiantuntijat olivat innostuneita. He yhdistivät loistavasti teoriaa ja käytäntöä, joten luennoille oli ilo osallistua.

Oli rikkaus, että ryhmäämme kuului eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä. Omia silmiä avasivat usein keskustelut muiden tietojohtamista opiskelevien kanssa.

Jenni Ruuska, Markkinointipäällikkö
Pohjola Vakuutus Oy

Uutta näkökulmaa oman toiminnan tarkasteluun

Sana tietoyhteiskunta kertoo jo sen, mikä nykyään on valtaa: tieto. Kyky hallita ja käsitellä tietoa yrityksessä on merkittävä kilpailukykytekijä. Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma oli itselleni erittäin tärkeä tapa oppia hallitsemaan tietointensiivisen yrityksen haasteita.  

Monessa yrityksessä ymmärretään jo aika hyvin, että tietoajan yritystä, verkostoja ja projekteja täytyy johtaa eri tavalla kuin 1900-luvun organisaatioita. Harva tuntuu kuitenkaan tietävän, mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten se tehdään. Siksi voin suositella tietojohtamisen asiantuntijaohjelmaa kaikille johtajille yrityksissä, joille osaaminen ja tietämys ovat tärkeitä asioita.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opetus on suhteellisen ainutlaatuista tietojohtamisen alalla Suomessa. Ei ole epäilystäkään siitä, ettei opiskelu olisi kannattanut: on vaikea kuvitella pienyrittäjälle tämän parempaa investointia. On hyvä oppia myös ellaisia asioita, jotka pakottavat tarkastelemaan omaa toimintaa kokonaan uudesta näkökulmasta.

Teemu Teppo, Vanhempi konsultti, yrittäjä
Uudet Tuulet Oy Information Expert

Välineitä hiljaisen tiedon siirtämiseen

Pankkialan esimiestehtävissä työskennellessäni koin tarvitsevani täydennyskoulutusta. Koulutusohjelman löytäminen oli haastavaa, sillä opiskelun tuli sopia työssäkäyvän kouluikäisten lasten äidin aikatauluihin. Kollegani suositteli opintoja Lappeenrannassa, ja yliopisto ohjasi minut Tietojohtamisen erikoistumisopintoihin.

Valinta osoittautui loistavaksi. Pankkialalla työskentelee paljon konkareita, jotka jäävät pian eläkkeelle. Heidän kullanarvoisen osaamisensa siirtäminen nuorille ja vastavuoroisesti nuorison tuoreiden näkemysten jakaminen on haaste, johon sain opinnoista uusia näkemyksiä ja työkaluja. Oivalsin tiedon jakamisen tärkeyden entistä syvemmin, ja huomasin myös, että Nordeassa tietojohtamista on jo kehitetty pitkälle.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen koulutus oli suunniteltu äärimmäisen hyvin: ohjelma eteni kuin juna, ja se oli kuin minulle räätälöity. Opintojen moniulotteinen sisältö innosti analysoimaan omaa työyhteisöä uusista näkökulmista.

Koin erittäin antoisaksi myös keskustelut ryhmässä: huomasin, että kaikilla toimialoilla kohdattiin samoja haasteita. Tietojohtamisen erikoistumisopinnot antavat teoriapohjaa ja välineitä suomalaisessa tietoyhteiskunnassa toimimiseen.

Heli Lahtinen
Apulaisjohtaja
Nordea, Espoo-Leppävaara

Koulutuksella lisäarvoa yrittäjän arkeen

Kiinnostukseni tietojohtamiseen ja sen toimintamalleihin heräsi 2000-luvun alussa yrittäjän arkipäivän haasteissa. Tietointensiivisen asiantuntijayrityksen tuotteet perustuvat pieniin ideoihin tai innovaatioihin ja näiden sovellutuksiin. Lisäksi asiantuntijoiden johtaminen edellyttää tietojohtamisen ymmärtämistä.

Erikoistumisopinnoissa esitellään tietojohtamisen mahdollisuudet monipuolisesti. Opintojen yhteydessä löysin uusia malleja ajatella ja toimia, sekä työkaluja liiketoimintamallien ja tietojohtamisen kokonaisuuksien hallintaan. Teoreettinen näkemys auttoi ymmärtämään yrityksemme käytäntöjä ja tehostamaan niitä edelleen.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on Suomessa ainoa yliopisto, jossa tietojohtamista voi opiskella pääaineena. Koulutus- ja kehittämiskeskus hyödyntää tätä osaamista. Luennoitsijoiden joukossa on todellisia helmiä ja aikuiskoulutus toimii joustavasti. Erikoistumisopintojen innoittamana olen jatkanut kohti tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintoa.

Tieto ja kompetenssi ovat toimialasta riippumatta yritysten keskeisiä kilpailuetuja. Henkilöstön koulutuksesta kannattaa huolehtia ja ylläpitää osaamista. Mikäli henkilöstöllä on motivaatiota koulutukseen, panostus maksaa varmasti
itsensä takaisin.

Hannu Virkkunen
Johtaja
Tuomi Yhtiöt Oy

Koulutus lunasti lupaukset

Etsin pari vuotta sitten sopivaa koulutusta, kun tietojohtamistaitojen lisätarve tuli työssäni ajankohtaiseksi. Valitsin LUT:n Koulutus- ja kehittämiskeskuksen Tietojohtamisen erikoistumisopinnot. Nyt voin todeta, että onneksi lähdin heti mukaan.

Itse koulutus oli aitoa akateemisen maailman ja työelämän vuoropuhelua. Luennoilla käsiteltyjen asioiden konkretisointi harjoitustöissä toimi loistavasti ja kurssin aikana syntyi innovaatioita, jotka jo ovat täydessä käytössä.

Eri aloilla toimivien, jo pitkään työssä olleiden aikuisopiskelijoiden muodostama kurssiporukka opetti siinä missä professoritkin. Meillä oli toisillemme paljon annettavaa, ja luennoitsijat jättivät myös aikaa mielipiteiden vaihtamiseen. Paras tietohan liikkuu keskustelemalla.

Kun aikuinen työssäkäyvä ihminen uhraa opiskeluun runsaasti vapaa-aikaa, hän odottaa vastineeksi myös kunnon koulutusta. Tietojohtamisen erikoistumisopinnot tarjosi sen, minkä lupasikin. 22 opintoviikkoa oli riittävä aika kokonaisuuden hahmottamiseen. Puolen päivän pintaraapaisusta ei tässä asiassa viisastu. Olen ollut erittäin tyytyväinen.

Juha-Matti Arola,
eLearning and Collaboration Manager, KONE Oyj

www.kone.com