Tulosta

Hankintatoimen työkalut


Hankintatoimen työkalut -moduulissa perehdytään toimitusverkoston ja liiketoimintasuhteiden arvioinnissa sekä hankintatoimen prosessien parantamisessa apuna käytettäviin työkaluihin ja menetelmiin. Osallistujat oppivat valitsemaan ja muokkaamaan käytössä olevista menetelmistä omalle organisaatiolleen sopivimmat ratkaisut.

Moduulin suoritettuaan osallistujat:
- tunnistavat toimittajavalintaan vaikuttavat kriteerit ja taustatekijät
- pystyvät arvioimaan eri menetelmien soveltuvuutta erilaisiin
liiketoimintaympäristöihin
- kykenevät osallistumaan hankintatoimen työkalujen kehitystyöhön
- ymmärtävät varastointipolitiikan laatimisen periaatteet ja pystyvät
soveltamaan niitä omassa toimintaympäristössään
- hallitsevat valikoimanhallinnan perusteet

Moduulin keskeisiä aiheita ovat:
- Hankintatoimen suorituskyky ja hankintakustannusten hallinta
- Toimittajien luokittelu-, valinta- ja arviointimenetelmät
- Varastonohjaus
- Valikoimanhallinta
- Hankintatoimeen liittyvät taloudelliset ja rahoitukselliset työkalut
Kohderyhmä:Hankinta-, osto- ja logistiikkayksiköissä toimivat esimiehet, johtajat ja asiantuntijat sekä näihin tehtäviin valmistautuvat.
Ajankohta:Seuraava toteutus v. 2015.
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Oppimismenetelmät:Luentoja ja luennoilla tehtäviä oppimistehtäviä. Suoritustapana henkilökohtainen oman organisaation hankintatoimen työkalujen kehittämiseen liittyvä harjoitustyö ja parityönä tehtävä case-harjoitustyö. Lisäksi pieni ennakkotehtävä ja ennalta tutustuttava case-materiaali.
Muuta:Moduulin kaksi ensimmäistä päivää luennoidaan suomeksi ja kolmas englanniksi. Koulutusmateriaali ja -kirjallisuus on osittain englanninkielistä.

Täydennä asiantuntemustasi Hankintatoimen johtamisen muilla moduuleilla.  Tämä moduuli voidaan liittää osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  

Yhteyshenkilöt:
Hannikainen ElinaKoulutuspäällikkö040 573 3790 
Ratilainen HeliKoulutussihteeri040 572 8875