Tulosta

Kokemuksia aikaisemmista Hankintatoimen johtamisen ohjelmista


Helikopteriin nousu hyödytti itseäni ja yritystämme

Teen unelmatyötäni elintarviketeollisuuden hankintatehtävissä. Itsenäinen työni innostaa minua vuodesta toiseen, ja koen että pitkän linjan ammattilainenkaan ei koskaan ole riittävän hyvä. Hakeuduin siis hankintatoimen koulutukseen omasta aloitteestani. Tavoitteenani oli paitsi päivittää omaa osaamistani, myös peilata ovatko toimintamallit yrityksessämme ajan tasalla.

Nousu helikopteriin, eli oman työni ja yrityksemme käytänteiden arviointi koulutuksen tuomalla perspektiivillä kannatti. Joistakin vanhoista rutiineista irrottautuminen oli terveellistä, ja sain valtavasti innostusta oman työni kehittämiseen.  

Hankintatoimen mahdollisuus parantaa liiketoiminnan menestyksellisyyttä on alasta riippumatta iso. Yrityksen strategiseksi kilpailueduksi valjastaminen vaatii ymmärrystä muiltakin kuin hankintaihmisiltä. Suosittelenkin koulutusta muidenkin toimintojen johto- ja päällikkötehtävissä toimiville.

Olen suorittanut vuosien varrella lukuisia täydennyskoulutuksen kursseja. Pitkän ohjelman ehdottomia hyötyjä on se, että harjoitustyöt voi integroida suoraan omaan työhön ja kehittää sitä koulutuksen aikana. Suhtauduin niihin tosissani ja arvostin luennoitsijoilta saamaani asiantuntevaa palautetta. Kokemuksellani voin todeta, että LUT:n tarjoama kokonaisuus on tasokas ja tarkoituksenmukainen.

Sari Viitala
Ostopäällikkö
Saarioinen Oy

Koulutus antoi rohkeutta viedä asioita eteenpäin

Hankintaa tehdään kaikilla toimialoilla paljon, mutta sitä opiskellaan vähän. Itse halusin täydennyskoulutukselta osaamiseeni lisää sekä leveyttä että syvyyttä. Työssä käyttämäni välineet ja toimintamallit saivat lisää vaihtoehtoisia näkökulmia, kun koulutus antoi mahdollisuuksia analysoida hankintakokonaisuuksia uusimman tutkimustiedon soveltamisen kautta.  

Kehityskohteita olin tunnistanut jo ennenkin, mutta koulutuksesta sain rohkeutta ja uusia välineitä viedä asioita eteenpäin. Minulle sopi hyvin tehdä työtä ja opintoja rinta rinnan –koekenttä opitulle oli suoraan käytössä.  

Kaikkia hankintatoimessa työskenteleviä yhdistää tarve saada yhä vähemmällä enemmän, mutta organisaatioiden ja toimialojen tavoissa on kiinnostavia eroja. Keskustelun ja vertaisoppimisen kannalta oli rikkaus että meitä oli monilta eri aloilta ja organisaatiotasoilta.  

LUT:n tarjoamalla koulutuskokonaisuudella on ehdottomasti relevanssia myös julkisen sektorin hankintatoimijoille. Hankinnassa on kuitenkin aina kyse hankinnasta, eikä hankintalaki lopulta ole kuin yksi elementti laajassa kokonaisuudessa.  

Mikko Tanhuamäki
Hankintajohtaja
Seinäjoen kaupunki

Asennemuutoksella kohti huippua

Asenne hankintatoimea kohtaan on muuttunut viimeisten vuosien aikana tehden siitä entistä tärkeämmän osan yrityksen strategista toimintaa. Osaavat tavarantoimittajat integroidaan yrityksen toimintaan saumattoman yhteistyön aikaansaamiseksi. Meillä Konecranesilla on huomattu, että hallittu hankintatoimi tuo huomattavaa lisäarvoa toimintaamme.

Hankintaosaamisella parempaan tulokseen

Hyvin johdetut hankinnat kasvattavat yrityksen toimintakykyä, tuotteiden laatua ja parhaassa tapauksessa liikevaihdon ohella markkinaosuutta. Enää yrityksen ei tarvitse osata tehdä itse kaikkea, vaan löytämällä asiantuntevat yhteistyökumppanit yritys voi vapauttaa resursseja arvokkaaseen ajatustyöhön.

Käytännössä yritys voi kohentaa hankintapuolen osaamistaan muuttamalla operatiivista toimintamalliaan sekä asennettaan hankintatoimea kohtaan. Myös perinteinen benchmarking ja uusien osaajien rekrytoiminen edesauttavat uusien toimintatapojen omaksumisessa. Kenties tärkeimmässä roolissa ovat kuitenkin sisäiset ja varsinkin ulkoiset koulutukset.

LUT hankintatoimen edelläkävijä

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on Suomen tasolla hankintatoimen edelläkävijä. Ainutlaatuista LUT:n koulutuksesta tekee oma hankintatoimen professori. Vahvalla panostuksella tämän osa-alueen koulutukseen LUT tukee teollisuuden kasvavaa tarvetta osaavista ammattilaisista. Kansainvälisestikin puutteellisen koulutustarjonnan keskellä LUT on osannut ottaa asemansa korkealaatuisen ja ajantasaisen koulutuksen tarjoajana.

Pekka Lettijeff
Chief Supply Chain Officer
Konecranes Oyj

Hankinnoista tärkeää tukea liiketoiminnalle

Hain koulutukseen vahvistaakseni osaamistani ja verkostoituakseni muiden toimialan edustajien kanssa. Koulutus lisäsi ymmärrystäni hankintojen strategisesta merkityksestä ja vahvisti kykyäni analysoida toimittajariskejä. Sain myös varmuutta hankintojen johtamiseen ja toimittajaneuvotteluihin.

Työtehtäviä tukevia harjoitustöitä

Koulutus oli sopivan vaativa ja edellytti syvää perehtymistä aiheeseen. Harjoitustyöt pystyi valitsemaan omiin työtehtäviin sopiviksi, joten niistä sai reaaliaikaista hyötyä sekä itselle että työnantajalle. Monia Mehiläisen vanhoja rutiineja on muokattu ja jalostettu harjoitustöiden tuloksena.  

Hankintatoimi strategisesti tärkeä palvelualallakin  

Palvelualalla henkilöstökulut ovat niin suuressa roolissa, ettei hankintatoimea aina mielletä strategisesti tärkeäksi osaksi liiketoimintaa. Mehiläisessä hankintatoimi on koulutuksen myötä selkeästi nostanut profiiliaan ja sen arvo kestävälle liiketoiminnalle on sisäistetty paremmin.  

Satu Suominen
Hankintapäällikkö
Mehiläinen Oy